We hebben kilometers gemaakt!

U rijdt langs een bouwbord waarop staat:‘Wy wurkje oan…’ In de verte ziet u langs een vaart een kraan zwaaien. Maar als bewoner merkt u pas echt dat er gewerkt wordt aan het compenseren van de gevolgen van bodemdaling, wanneer bijvoorbeeld het dorp Tzummarum niet bereikbaar is, omdat er een landbouwbrug in aanbouw is. Wat is er de afgelopen jaren allemaal gedaan in het gebied? Gedeputeerde Johannes Kramer zei het tijdens het veldbezoek in april 2018 heel treffend:

“We hawwe gjin meters makke, we hawwe kilometers makke!” 

Gedeputeerde Kramer (links) en voorzitter bestuurscommissie Hepke Bijma (rechts)

In april 2018 maakte de Bestuurscommissie Franekeradeel- Harlingen met genodigden een tour door het bodem- dalingsgebied. Het doel? De commissie wilde graag (laten) zien wat er gebeurd is in het veld. En dat is veel. De (herstel)maatregelen in het gebied zorgen voor een verbetering van landbouw, waterbeheersing, natuur, leefbaarheid en recreatie. Dit is om de gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering te compenseren. 

Gedeputeerde Kramer sprak zijn trots uit over de samenwerking tussen alle partijen:

“Sa’n breed gebietsproses is allinne mooglik, trochdat alle partijen meidogge. Mei in stjoergroep wêr’t ek agrariërs en doarpsbelangen yn fertsjintwurdige binne, om alles goed yn te klaaien op in manier dy’t by de streek past.”

Die uitspraak kwam tot zijn recht tijdens het bezoek aan de dorpen Sexbierum en Tzummarum, die de afgelopen jaren zijn opgeknapt. Oosterbierum en Wijnaldum gingen deze dorpen voor. Ook wethouder Caroline de Pee van gemeente Waadhoeke sprak haar blijdschap uit over dat de bewoners van de dorpen zo nauw betrokken zijn geweest bij de plannen. De Pee: “De dorpen zijn echt prachtig opgeknapt!” 

Stuw, vispassage en kano- en kluunvoorziening Wijnaldum

Bij de stuw in Wijnaldum stond Siebold Krol van Wetterskip Fryslân klaar om het gezelschap te ontvangen. Zelf nam hij trouwens ook een bijzonder gezelschap mee. Diezelfde ochtend ving hij ze in een fuik op, bij Roptazijl: de glasaal en de driedoornige stekelbaars. Visjes die via de vispassages verder Fryslân in kunnen trekken. Siebold: “Deze vispassage bij Wijnaldum was er nog niet. Maar het was een wens om hier eentje in het gebied te realiseren.” 

Waarom is die vispassage nou zo van belang? In dit gebied praten we over vismigratie van zout naar zoet water, en andersom. Bij Roptazijl zit al vijftien jaar een vispassage. Op die plek komen de meeste vissen vanaf de zee Fryslân binnen. “Die dieren willen we verder het gebied in krijgen. Dat kan door deze vispassage. Hier krijgen ze letterlijk een zetje naar de volgende vaart.” Ook aan de rand van Tzummarum is een grote vispassage gerealiseerd. 

De Tocht der Tochten 

Siebold Krol liet met niet verhulde trots ook de kluunvoorziening zien. Dit zijn grote ijzeren balken die over de vispassage en de stuw heen liggen. Als er weer een Tocht der Tochten komt, dan zijn de schaatsers op deze plek zo met een paar stappen de passage gepasseerd. Over de ijzeren balken komen dan platen en kleden te liggen, waardoor de schaatsers binnen luttele seconden aan de andere kant zijn. Tot het zover is, kunnen kano-liefhebbers gebruik maken van de kano-overstapplaats. Op deze plek zijn dus meerdere maatregelen getroffen, voor water, natuur, landbouw en recreatie.”