Vierde Planwijziging Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen

Er zijn twee planwijzigingen in het gebiedsonwikkelingsproject. De wijzigingen zijn vastgelegd in een document. Dat document kunt u bekijken. De vierde planwijziging ligt ter inzage van 1 april t/m 15 mei. U kunt het document bekijken op de kantoren van Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de gemeente het Bildt, of via onderstaande link downloaden.

Achtergrond:

Derde planwijziging

  1. Er vindt nabij Herbaijum en Franeker een grotere bodemdaling plaats dan in 2008 werd verwacht. Die ontstaat door vroegere gaswinning en duurt tot 2050. Dit heeft – anders dan eerder bij de vaststelling van het Inrichtingsplan in 2013 verondersteld werd – effect op de huidige planmaatregelen van het Inrichtingsplan. Dit vergt aan- passing van in dat plan afgesproken maatregelen en ook extra maatregelen;
  2. Een deel van het Waddenglasproject wordt niet uitgevoerd. De eerder geplande kas- sen in het zogenaamde fase 2 en 3 gebied komen er niet. In dit gebied nabij Sexbie- rum ontstaat bodemdaling door vroegere gaswinning en de huidige zoutwinning. Voor de compensatie van de schade daarvan worden er vanuit Waddenglasproject geen maatregelen meer uitgevoerd. Maar er komen wel vervangende maatregelen in de derde planwijziging, zodat die schade wordt gecompenseerd;
  3. Er is een aantal kleine wijzigingen nodig (bijvoorbeeld een gewijzigde situering van een stuw, etc). Het gaat om technische correcties.

Vierde planwijziging

  1. Een beperkt deel van de maatregelen in de tweede planwijziging moet in de gemeente Het Bildt uitgevoerd worden. Dat vergt een plangrenscorrectie. Bij de vast- stelling van de tweede planwijziging is verondersteld dat die maatregelen nog binnen het grondgebied van de gemeente Franekeradeel zouden vallen. Dat blijkt niet zo te zijn. Daarom is er een aanpassing van de plangrens nodig.
  2. In 2013 is bij de vaststelling van het Inrichtingsplan geconstateerd dat er een zoekge- bied voor overloop (tijdelijke waterberging) buiten het plangebied nodig is, namelijk in de gemeente het Bildt. In dat plan zijn wel de middelen afgesproken, maar is de plan- grens niet aangepast. Deze aanpassing staat nu in het ontwerp van de vierde planwijziging.
[Download niet gevonden] [Download niet gevonden]