Verziltingsbijeenkomst gehouden voor agrariërs

Grondwater onder landbouwpercelen en in sloten en vaarten wordt steeds zouter, ook in het projectgebied Franekeradeel-Harlingen. Dat zorgt voor problemen bij het verbouwen van gewassen. Wat kunnen agrariërs hier tegen doen? Tijdens een verziltingsbijeenkomst op 11 juli 2018 vertelden Jouke Velstra van Acacia Water, Joca Jansen van Wetterskip Fryslân en Henk van Straten van provincie Fryslân hierover.

Verschillen in verzilting

Hoeveel en of er zout water naar boven komt is voor een deel afhankelijk van de opbouw van de bodem. Een zandbodem laat bijvoorbeeld meer zout grondwater door dan een kleibodem. Ook wanneer de percelen laag liggen, komt er meer zout water naar de oppervlakte dan bij grond die hoger ligt. Door bodemdaling, door gas- en zoutwinning, komt er vaak meer druk van het zoute grondwater naar boven toe.

Wat kunnen agrariërs doen?

Gelukkig is er in veel gevallen wat te doen aan het zoute water in de grond. De gebruikelijke drainage zorgt ervoor dat percelen droog blijven. Wel voert deze drainage ook het zoete water af, waardoor de planten eerder met de wortels in het zout staan. Planten groeien dan minder goed of kunnen dood gaan. Speciale anti-verziltingsdrainage vangt juist het zoute water weg, en zorgt ervoor dat de hoeveelheid zoet water (ook wel zoetwaterlens) behouden blijft, en vaak zelfs vergroot.

Boeren Meten Water

Het project Boeren Meten Water moedigt agrariërs aan om zelf het grondwater van hun percelen te meten. Door middel van pilots in het gebied kunnen geïnteresseerde agrariërs meer inzicht krijgen in hun percelen. Ook komen er zo meer gegevens over het effect van het peilbeheer van Wetterskip Fryslân op het grondwater, maar ook over de interactie en effecten van percelen die naast elkaar liggen.

Financiële bijdrage

Voor aangewezen percelen binnen het projectgebied kunnen agrariërs een bijdrage krijgen voor drainage. Hiervoor is geld gereserveerd in het project Franekeradeel-Harlingen. Voor de speciale anti-verziltingsdrainage ligt de financiële bijdrage flink hoger dan bij de gangbare drainage, omdat het aanleggen van deze drainage ook duurder is. Op de kaart (link naar kaart) vindt u meer informatie over de percelen en gebieden die risico lopen op verzilting.

Meer informatie over verzilting en drainage leest u hier.