Vergunning peilwijziging Franeker/Herbaijum

Op 30 maart 2017 heeft het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân een watervergunning verleend aan Provinsje Fryslân voor het doorvoeren van een peilwijziging in het peilvak tussen Franeker en Herbaijum.

Vanaf 4 april tot 16 mei 2017 liggen deze stukken ter inzage in het kantoor van Wetterskip Fryslân, Fryslânplein 3, 8914 BZ Leeuwarden. U kunt ze bekijken op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur. Wilt u graag op afspraak komen, neem dan contact op via: 058 2922222.

Bezwaar

Gedurende de periode dat u de stukken kunt inzien, is het mogelijk om tegen dit besluit bezwaar maken. Dat kan bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. Vermeld in dat bezwaar in ieder geval:

  • Uw naam en adres;
  • De datum waarop u het schrijft;
  • een omschrijving van het besluit, waartegen u bezwaar maakt;
  • de gronden van dat bezwaar: leg uit waarom u bezwaar maakt.

Uw bezwaar stuurt u naar: Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden.

Voorlopige voorziening

Het is mogelijk een ‘verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening’ in te dienen. Dat betekent dat u het besluit ongedaan kunt maken bij de rechter. Dat vraagt om een spoedprocedure. Dat kan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via de Rechtbank Noord-Nederland (directe link). Houdt u uw elektronische handtekening (DigiD) dan bij de hand.

Informatie

Voor nadere informatie over deze watervergunning kunt u contact opnemen met de heer B. Haarsma, tel. 058 292 2813 of e-mail bhaarsma@wetterskipfryslan.nl

Wilt u informatie over het indienen van een bezwaarschrift, of over het vragen van een voorlopige voorziening? Neem dan contact  met de afdeling Bedrijfsvoering, Team Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, tel. 058 2922222.