Ruilplan Franekeradeel-Harlingen terinzagelegging

Het Ruilplan Franekeradeel-Harlingen komt ter inzage te liggen. Door coronamaatregelen is het nog niet gelukt dit in fysieke vorm te organiseren. Daarom stellen Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân de terinzagelegging uit. Om het plan toch zo snel mogelijk ter inzage te leggen, vragen we u om aan te geven hoe u het plan in wilt zien: fysiek op een nader te bepalen locatie of digitaal. U kunt dit tot en met 25 maart aangeven.