Ruilplan gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen ter inzage

Gedeputeerde staten van Fryslân stelden op 19 januari 2021 het ruilplan voor de gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen vast. Tegen het ontwerp-ruilplan, dat ter inzage lag van 6 februari 2019 tot en met 19 maart 2019, zijn ruim 180 zienswijzen ingediend. De indieners van de zienswijzen zijn gehoord. Deze zienswijzen hebben ertoe geleid dat het ontwerp-ruilplan op een aantal onderdelen is aangepast. Gedurende zes weken, van 22 april 2021 tot en met 3 juni 2021 ligt op werkdagen kosteloos ter inzage: ruilplan als bedoeld in artikel 47 wet inrichting landelijk gebied. 

De stukken kunt u uitsluitend op afspraak inzien. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken via 06 1595 7330 of 06 2714 0756, of per e-mail via franekeradeel.harlingen@kadaster.nl. U kunt kiezen uit twee mogelijkheden om de stukken in te zien:
– in het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt 52, 8911KZ in Leeuwarden
– digitaal via een videoverbinding 

Tijdens de terinzagelegging kan een indiener of belanghebbende beroep indienen tegen het besluit bij rechtbank Noord-Nederland, t.a.v. sector civiel, postbus 20130, 8900 HM Leeuwarden middels een verzoekschrift als bedoeld in artikel 261 wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Dit – door u ondertekende verzoekschrift – dient te omvatten: uw naam, voornamen en adres, omschrijving van uw verzoek en de redenen van het verzoek. 

Het ontwerp ruilplan is opgemaakt naar de rechtstoestand op 1 september 2017 (peildatum). Wijzigingen in de rechtstoestand vanaf deze peildatum zijn behoudens enige uitzonderingen, niet in het plan van toedeling verwerkt. De genoemde uitzonderingen zijn de aktes ingeschreven in de openbare registers in deel 74157 nr. 164 en nr. 177. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de provincie Fryslân: 058-292 5925.