Het project

Voor de gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen is een inrichtingsplan gemaakt waarin maatregelen staan beschreven. Door deze maatregelen zorgen we ervoor dat het gebied toekomstbestendig is en leefbaar blijft voor bewoners, ondernemers en recreanten.

Welke (herstel)maatregelen treffen we?

Er zijn maatregelen uitgevoerd voor verschillende thema’s: landbouw, water, recreatie, leefbaarheid en natuur. Deze zijn te herkennen aan onderstaande iconen.

Logo landbouw
Landbouw

Een belangrijk onderdeel van het inrichtingsplan zijn de maatregelen die we treffen voor de landbouw. Samen met agrarisch ondernemers bekijken we hoe we de grond mogelijk opnieuw kunnen verdelen, de wettelijke herverkaveling. Ook is op sommige plekken extra drainage aangelegd. Daarmee wordt het water uit de bodem onttrokken, zodat de grond goed blijft om het te bewerken.


Logo water
Water

Er zijn nieuwe gemalen in het gebied gekomen, waardoor er een verbeterde waterhuishouding ontstaat. Vaarten en sloten zijn breder gemaakt en er zijn nu voldoende plekken waar we water kunnen opvangen als er plotseling in korte tijd veel regen valt.


Logo recreatie
Recreatie

In het zijn een aantal bruggen opgehoogd, zodat recreanten en toeristen goed door het gebied kunnen varen.


Leefbaarheid logo
Leefbaarheid

In het kader van leefbaarheid zijn voor de dorpen Sexbierum, Wijnaldum, Oosterbierum en Tzummarum plannen gemaakt om de dorpskern te verbeteren. Elk dorp maakte daarvoor een eigen plan.


Natuur icoon
Natuur

Ook de natuur maakt deel uit van het maatregelenpakket. Denk daarbij aan het aanleggen van natuurvriendelijke oevers (NVO’s) en het aanleggen van vispassages. Zo zorgen we ervoor dat het gebied voor mens en dier leefbaar blijft.


Kaart van het plangebied.

Maatregelen uit het inrichtingsplan:

Dongjum: herstel gemeentelijke brug

Leefbaarheid icoonWater icoon

Meer lezen

Erf- en laanbeplanting

Leefbaarheid icoon

Meer lezen

Fietspaden

Recreatie icoon

Meer lezen

Gemaal ‘De Mieden’

Water icoon

Meer lezen

Herbaijum, nieuw gemaal

Water icoon

Meer lezen

Herbaijum, voetpad onder brug

Leefbaarheid icoon

Meer lezen

Inrichten waterbergingsgebieden

Water icoon

Meer lezen

Kaden verhogen

Water icoon

Meer lezen

N384 Nieuwe provinciale brug

Natuur icoonRecreatie icoonWater icoon

Meer lezen

NVO’s en onderhoudsdammen

Natuur icoonWater icoon

Meer lezen

Oeverbescherming

Natuur icoonWater icoon

Meer lezen

Oosterbierum centrumplan

Leefbaarheid icoon

Meer lezen

Oosterbierum landbouwwegen

Landbouw icoon

Meer lezen

Plangebied: aanbrengen duikers

Water icoon

Meer lezen

Tzummarum, herstel landbouwbrug

Landbouw icoonWater icoon

Meer lezen

Vispassages

Natuur icoonRecreatie icoonWater icoon

Meer lezen

Watersysteem: aanpassing watergangen

Water icoon

Meer lezen

Watersysteem: natuurvriendelijke oevers

Natuur icoonWater icoon

Meer lezen

Wijnaldum, dorpsreconstructie

Leefbaarheid icoon

Meer lezen

Wijnaldum, kluun, kano en vispassage

Recreatie icoonWater icoon

Meer lezen