Wijnaldum, kluun, kano en vispassage

Recreatie icoonWater icoon

Ten westen van Wijnaldum verwijderen we het gemaal, realiseren we een vispassage en daarbij direct een nieuwe kluunvoorziening en kano-overdraagplaats.

Er is behoefte aan het verbeteren van de bereikbaarheid over het water, via doorgaande vaarten en opvaarten. Bij dit onderdeel gaat het vooral om het wegnemen van obstakels, door bijvoorbeeld overdraagplaatsen voor kano’s en steigers te regelen.

Omdat de stuw in een alternatieve route van de elfstedentocht is gelegen kan de kanooverdraagplaats direct als kluunvoorziening worden gebruikt.

Wat staat te gebeuren:

  • Het gemaal aan de rand van Wijnaldum wordt weggehaald.
  • De bestaande stuw wordt vervangen voor een nieuwe.
  • Er wordt een vispassage aangelegd.
  • Er komt een kano-overstapplaats.
  • Tevens een kluunvoorziening voor de Tocht der Tochten.

Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)

In de Kaderrichtlijn Water, Noordwest Fryslân, wordt aandacht geschonken aan vispassages in het gebied. Er komen maatregelen om de verbindingen tussen de polders en de boezemvaarten te verbeteren. Hierdoor kunnen de vispopulaties en de soortenrijkdom vergroot worden.

Er komt een De Wit-vispassage die ervoor zorgt dat de vissen (bijv. de driedoornige stekelbaars en de glasaal) die vanaf de zeedijk hiernaartoe zwemmen, door de passage heen kunnen, verder het land in. Door het waterpeil goed te houden ontstaat er een grotere soortenrijkdom.

Uitvoering werkzaamheden:

2017