Oosterbierum centrumplan

Leefbaarheid icoon

Binnen het inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen is geld gereserveerd voor een verbetering van de leefbaarheid in de dorpen Oosterbierum, Sexbierum en Tzummarum. Deze dorpen werkten aan de herinrichting van het centrum. Bewoners waren daar nauw bij betrokken.

Vanuit de dorpen bestond al langere tijd de wens om de dorpskern aan te pakken. De dorpen hadden dit aangegeven in hun dorpsvisies. Gemeente Franekeradeel (nu Waadhoeke) werkte samen met bewoners van het dorp om de centrumplannen te ontwikkelen.

Verdelingscriteria

Voor de verdeling van het geld zijn twee verdelingscriteria gebruikt: de omvang van het plangebied en het inwonertal per dorp. Beide wogen voor de helft mee bij de verdeling van het geld. Oosterbierum kreeg € 1,4 miljoen, Tzummarum € 2 miljoen en Sexbierum € 1,7 miljoen. De verdeling is afgestemd met de dorpsbelangen. De plannen van de dorpen waren alle drie gericht op het verbeteren van de (be)leefbaarheid van de doorgaande wegen in de dorpskernen.

Inrichtingsplan

In totaal is ongeveer 48 miljoen euro geïnvesteerd in het gebied Franekeradeel-Harlingen. Daarvan was 5,7 miljoen bestemd voor projecten die de leefbaarheid in de dorpen Wijnaldum, Oosterbierum, Tzummarum en Sexbierum verbeteren. Het geld voor deze zogenaamde ‘maatschappelijk plus’ is beschikbaar gesteld door de gemeenten Franekeradeel (nu Waadhoeke) en Harlingen, de provincie Fryslan en Frisia Zout B.V. De gemeente voerde samen met de dorpen zelf de projecten uit.