Plangebied: aanpassing watergangen

Water icoon

De komende jaren verbreden we door het hele plangebied meerdere watergangen. In Schalsum zijn de eerste werkzaamheden gestart. Dat gaat om het aanpassen van de watergangen en het gemaal, inclusief het vervangen van duikers, is in voorbereiding.

In lijn met de Europese Kaderrichtlijn Water verbeteren we met deze maatregelen ook de ecologische kwaliteit van gehele watersysteem. De te verbrede watergangen krijgen natuurvriendelijke oevers, al dan niet ingeplant met riet.

Waarom doen we dit?

  • Wateroverlast door piekbuien kunnen we op deze manier beter opvangen;
  • Door de verbreding van bestaande watergangen en de aanleg van nieuwe hoofdwatergangen realiseren we ongeveer 28 hectare meer open water in het plangebied.
  • De verbreding van watergangen met nieuwe taluds biedt mogelijkheden voor de aanleg van wandel- en fietspaden.

Uitvoering werkzaamheden:

In Schalsum zijn gesprekken met eigenaren en pachters geweest en na de bouwvak in 2015 staat het werk gepland. Verwachte oplevering: voor de kerst 2015. Daarna volgen meerdere werkzaamheden in het gebied.

Aanvullende informatie uit het Inrichtingsplan:

De verbreding van de watergangen en de aanleg van nieuwe watergangen omvat 28 hectare, dit staat gelijk aan ± 70 kilometer. Hier is wel sprake van een functieverandering van landbouwgrond naar water. Er wordt grond onttrokken aan de landbouw om meer oppervlakte open water te creëren. Het betreft voornamelijk bestaande watergangen die met gemiddeld 4 meter worden verbreed. De natuurvriendelijke oevers worden over een lengte van 39 kilometer aangelegd. De overige 30 kilometer wordt verbreed omwille van de het robuuste watersysteem (aan- en afvoer van water).

(Bron: p26 Inrichtingsplan, het inrichtingsplan kunt u downloaden bij ‘documenten’.)