Op weg naar wettelijke herverkaveling

indruk huidige kavel-indeling

Efficiënt grondgebruik is belangrijk voor de landbouw. Met herverkaveling willen we het gebied voor landbouwers efficiënter indelen. Door grond te ruilen of (ver)kopen kunnen bedrijven groeien. Of onhandig ingedeeld land kan logischer verdeeld worden. Tegelijkertijd kunnen we het gebied toekomstbestendiger maken voor klimaatveranderingen en bodemdaling. Dat doen we onder andere door overloopgebieden in te richten en watergangen te verbreden. De eerste stappen naar een betere landbouwstructuur en waterhuishouding zijn inmiddels gezet.

Inventarisatiegesprekken
Het proces van de wettelijke herverkaveling bestaat uit meerdere stappen. In totaal duurt het ongeveer 4 à 5 jaar. De eerste stap is dat we een goed beeld krijgen van de wensen en ontwikkelingen in het plangebied. Daarom hebben we alle grondeigenaren en -gebruikers met meer dan 2,5 hectare uitgenodigd voor een inventarisatiegesprek. Tussen eind januari en begin maart hebben al veel betrokkenen aan deze gesprekken deelgenomen. Tijdens deze inventarisatie hebben we opgeschreven wat ze wel of niet willen met hun gronden of bedrijven. Ook is nagegaan of en welke gronden zij willen ruilen en waar naartoe. Op 25 en 26 maart zijn er weer gesprekken.

Goede eerste stap
Uit de gesprekken blijkt dat er aardig wat animo is voor de wettelijke herverkaveling. Grondeigenaren en -gebruikers komen met hun plannen en ideeën op tafel. Anderen geven aan dat zij geen wensen hebben en dat hun gronden op de huidige plek mogen blijven liggen. We zijn ronduit tevreden met de reacties en opkomst en zien de inventarisatie als goede eerste stap.

Vervolg
In april krijgen alle betrokkenen te horen wat de volgende stap wordt. In ieder geval willen we in april, mei en juni nagaan welke ruilmogelijkheden er zijn. Ook gaan we het verdere traject van de wettelijke herverkaveling voor de komende jaren verder uitstippelen. Uiteraard houden we de betrokkenen hiervan op de hoogte.