Nieuw bestuurslid: wethouder Caroline de Pee (Waadhoeke)

Sinds 2008 woont ze in Franeker en één van haar grote hobby’s is fietsen. Dat doet zij dan ook regelmatig. En zo leerde zij het gebied rond Franeker als geen ander kennen. Wethouder Caroline de Pee heeft de werkzaamheden binnen de gebiedsontwikkeling Franekeradeel- Harlingen de afgelopen jaren dan ook van dichtbij gezien, met de haren in de wind. 

“Gemeente Waadhoeke heeft miljoenen in dit gebieds- ontwikkelingsproject gestoken. Dat geld hebben we voor een groot deel geïnvesteerd in de dorpskernen Tzummarum, Sexbierum en Oosterbierum. De kernen zijn opgeknapt, die projecten zijn nu bijna klaar. Als ik erdoorheen fiets, dan zie ik hoe mooi dat is geworden.” Op de vraag of door de nieuwe naam ‘Waadhoeke’ nu ook de naam van het project moet veranderen, zegt de wethouder:

“Als dat zou betekenen dat dit extra geld zou kosten, ben ik daar geen voorstander van. Dat kunnen we beter in het gebied steken.” 

Goede balans vinden 

“Voor de gemeente is het een aandachtspunt om even- wicht te vinden in leefbaarheid voor iedereen. Dit gebied heeft kleine kernen die zijn omringd door weilanden en akkers, vol agrarische ondernemingen. Het opknappen van de dorpskernen hebben we in goed overleg en in samenwerking met bewoners gedaan. Bewoners gaven aan dat zij de kernen graag veiliger willen hebben. Dat hebben we gedaan door bijvoorbeeld wegen te verbeteren en vooral ook door de snelheid uit het verkeer te halen. Dat vraagt ook om nieuwe, andere vormen van bestrating. Tegelijkertijd moet het landbouwverkeer zijn weg vinden. Ik geloof dat we met het omleggen van we- gen en het aanbrengen van drempels, bochten en klinkers erin zijn geslaagd om beide partijen tegemoet te komen. Zoiets blijft altijd wel een puzzel, maar het is in mijn ogen mooi gelukt.” 

Wettelijke herverkaveling 

Eén van de grotere maatregelen binnen het project is de herverkaveling in het gebied. De Bestuurscommissie heeft de afgelopen jaren gronden aangekocht om ze weer (beter) te kunnen verdelen onder agrarisch onder- nemers. Het idee daarachter is dat boeren die ooit een stuk land hebben gekocht dat niet vlakbij hun bedrijf ligt, het nu kunnen ruilen voor een stuk land dichterbij. De komende tijd staat vooral in het teken van die ruilverkaveling.

Onlangs fietste de wethouder door Zweins en zag daar de nieuwe plek van een boer die zijn bedrijf van Peins naar Zweins verplaatste. “Ook dat is binnen de gebiedsontwikkeling tot stand gekomen. Deze onderne- mer heeft zijn grond nu allemaal om zich heen, in plaats van verspreid door het gebied. Door zulke oplossingen komt er in het gebied ook minder verkeersbeweging. De grond die is vrijgekomen, kan de Bestuurscommissie op haar beurt weer gebruiken voor de herverkaveling. Ik vind dat zinvolle oplossingen.”