Maatregelen in het gebied Franekeradeel-Harlingen

Wat is er tot nu toe gedaan in het gebied, en wat staat er nog te gebeuren?
Via onderstaande download krijgt u een overzicht van de werkzaamheden in Franekeradeel-Harlingen.

Werkzaamheden die zijn afgerond:

Herbaijum: Nieuw gemaal
In 2015 is het nieuwe gemaal in werking gezet. Het nieuwe gemaal bemaalt in de toekomst ook het gebied tussen Herbaijum en Midlum.

Provinciale Brug N384
De nieuwe brug (Hegesyl) over de Tsjummearumerfeart opende in 2016. De brug ligt tussen Tzummarum en Dongjum.

Verbreden vaarten en sloten en aanleg natuurvriendelijke oevers
In 2015 zijn rond Schalsum de eerste vaarten en sloten verbreed. Dat gebeurt in de komende jaren nog in het hele plangebied.

Tijdelijke waterberging op overlooppercelen
Tussen 2015 en 2017 is met een aantal grondeigenaren afgesproken dat (een deel van) hun land tijdelijk mag overlopen bij hevige regenval.

Grondaankopen en bedrijfsverplaatsingen
De Bestuurscommissie kocht in het plangebied 250 hectare grond aan. Die grond maakt ruilen van (landbouw)percelen mogelijk (herverkaveling).

Dorpsvernieuwing
Met het geld van de ‘maatschappelijke plus’ zijn de dorpskernen van Oosterbierum en Wijnaldum opgeknapt. Die van Tzummarum en Sexbierum zijn eind 2017 klaar.

[Download niet gevonden]