Leefbaarheid dorpen

Binnen het inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen zijn ook gelden gereserveerd voor een verbetering van de leefbaarheid in de dorpen Oosterbierum, Sexbierum en Tzummarum. Deze dorpen werken aan de herinrichting van het centrum. Bewoners zijn daar nauw bij betrokken. 

Vanuit de dorpen bestond al langere tijd de wens om de dorpskern aan te pakken. De dorpen hadden dit aangegeven in hun dorpsvisies. Gemeente Franekeradeel werkt samen met bewoners van het dorp om de centrumplannen te ontwikkelen.

Verdelingscriteria
Voor de verdeling van het geld zijn twee verdelingscriteria gebruikt: de omvang van het plangebied en het inwonertal per dorp. Beide wogen voor de helft mee bij de verdeling van de gelden. Oosterbierum krijgt € 1,4 miljoen, Tzummarum € 2 miljoen en Sexbierum € 1,7 miljoen. De verdeling is besproken met de dorpsbelangen en zij kunnen zich hier in vinden. De plannen van de dorpen zijn alle drie gericht op het verbeteren van de (be)leefbaarheid van de doorgaande wegen in de dorpskernen.

Inrichtingsplan
Het inrichtingsplan bestaat uit verschillende herstelmaatregelen om de waterhuishouding en de landbouwstructuur te verbeteren. Daarnaast wordt geïnvesteerd in recreatie, cultuurhistorie en verbetering van de leefbaarheid in de dorpen. In totaal wordt ongeveer 48 miljoen euro geïnvesteerd in het gebied Franekeradeel-Harlingen. Daarvan is 5,7 miljoen bestemd voor projecten die de leefbaarheid in de dorpen Wijnaldum, Oosterbierum, Tzummarum en Sexbierum verbeteren. Het geld voor deze zogenaamde ‘maatschappelijk plus’ is beschikbaar gesteld door de gemeenten Franekeradeel en Harlingen, de provincie Fryslan en Frisia Zout B.V. De gemeente voert samen met de dorpen zelf de projecten uit die de leefbaarheid moet verbeteren.