Hoe gaat het met de verkaveling?

Van 6 februari t/m 19 maart 2019 lag het ontwerpplan voor ruiling van gronden in het gebied Franekeradeel-Harlingen, ter inzage voor ongeveer 1400 grondeigenaren en – pachters. Er zijn ruim 180 zienswijzen met bezwaren ingestuurd. Dat aantal komt overeen met dat van verkavelingen elders in Nederland. De beantwoording van de zienswijzen kan nog wijzigingen aanbrengen in de voorlopige toedeling van percelen. Het plan raakt vooral de belangen van agrariërs, maar ook voor particulieren kan er iets veranderen.

Hoe maken we het ontwerp Ruilplan definitief?
Om te komen tot een definitieve toedeling zijn er in 2019 nog flink wat stappen nodig. We hebben de stappen voor u in het onderstaande schema op een rijtje gezet.

StappenPlanning
De commissie bestudeert de
zienswijzen en gaat na welke
oplossingen mogelijk en nodig zijn.
April tot najaar 2019
Er vinden hoorzittingen plaats
waarin betrokkenen één op één
hun zienswijzen kunnen toelichten.
Juni tot eind 2019
Bij meerdere ontwerp toedelingen
is afstemming nodig met het beleid voor landschap en water(berging). De bestuurscommissie zal hierover met grondeigenaren en- pachters
spreken en zal overleggen met de
gemeente Waadhoeke, gemeente
Harlingen en met Wetterskip
Fryslân.
Juni tot eind 2019
Als daar aanleiding voor is, zal de
bestuurscommissie ook nagaan
welke werkzaamheden aan de
geruilde percelen nodig zijn én
welke op basis van beleid van
gemeenten en Wetterskip mogelijk zijn. Die werkzaamheden vallen onder de term ‘kavelaanvaarding’. U kunt hierbij denken aan de aanleg van dammen, toegangspaden,
drainage en het dempen van sloten en het egaliseren van percelen.
Afhankelijk van noodzaak

Alle grondeigenaren en –pachters krijgen in mei 2019 een brief van de bestuurscommissie over de werkwijze.

Meer nieuws
Wilt u eerdere berichtgeving lezen over ruilverkaveling? Lees dan ook eens het nieuwsbericht ‘Spannende tijd voor grondeigenaren en -pachters’. In dit bericht vindt u ook alle bijbehorende documenten, zoals bijvoorbeeld de ruilklassenkaart.