Herverkaveling stap verder

Percelen dichter bij huis

Een belangrijk onderdeel van gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen is de wettelijke herverkaveling. Met deze verkaveling krijgt een deel van de agrariërs de grond dichter bij huis, en kunnen ze soms meer landbouwgrond gaan gebruiken. Begin 2019 lag er hiervoor een ontwerp Ruilplan. Dat is eind 2020 aangepast. In januari 2021 stelden Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân het Ruilplan vast. Zodra de coronamaatregelen het toelaten, leggen zij het ter inzage. Belanghebbenden krijgen hier persoonlijk bericht over.

Hoeveel grond wordt geruild?

In deze verkaveling wordt er ongeveer tien procent van de grond geruild.
In vergelijking met andere grote ruilverkavelingen, waar dat ongeveer dertig procent is, is dat niet veel. Daar zijn verschillende redenen voor. Om te beginnen was de verkaveling in het gebied al redelijk goed. In de jaren 80 was er namelijk ook al een herverkaveling: De Bjirmen. Een andere reden is dat er veel akkerbouwers actief zijn in het gebied. Zij hechten meer waarde aan het gebruik van de huidige percelen dan aan het dichterbij huis krijgen van de grond.

Wat is er al gedaan?

Vanaf 2014 is de bestuurscommissie bezig met de voorbereidingen voor de ruilverkaveling. Op basis van al die voorbereidingen maakte de commissie begin 2019 het ontwerpruilplan. Op deze versie kwamen 187 zienswijzen binnen toen het ter inzage lag. Daarom startte de commissie na de zomer van 2019 met gesprekken: de hoorzittingen. Dit heeft, mede door de coronacrisis, geduurd tot na de zomer van 2020. Uit de gesprekken zijn verschillende aanpassingen voor het plan naar voren gekomen. Die aanpassingen zijn nu verwerkt.

Wat is de planning?

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân stelden het Ruilplan op 19 januari 2021 vast. Wanneer de coronamaatregelen het toelaten, komt het Ruilplan ter inzage te liggen. Tijdens die periode kunnen de eerdere indieners van zienswijzen, of betrokkenen die belanghebbende zijn geworden bij een zienswijze, een verzoekschrift (beroep) bij de rechtbank indienen. De rechtbank handelt deze verzoekschriften af. Afhankelijk van de hoeveelheid is de verwachting dat deze procedure eind 2021 afgerond is.

Ook voert de bestuurscommissie in 2021, wanneer de toedeling vaststaat, gesprekken met grondeigenaren die recht hebben op kavelaanvaardingswerken. Die gesprekken gaan over de de eventuele mogelijkheden om het ruilplan nog aan te passen en/of mogelijkheden om via kavelaanvaardingwerken tot oplossingen te komen. Dit zijn maatregelen om percelen geschikt te maken voor de grondeigenaar. Denk bijvoorbeeld aan het dichtmaken van sloten. Naar verwachting kunnen de grondeigenaren begin 2022 de nieuw toegedeelde percelen officieel in gebruik nemen.