Voorschriften reliëfrijke gronden van kwelderwallen, terpen en kruinige percelen

In het gemeentelijke bestemmingsplan worden naast voorschriften voor archeologische aandachtsgebieden, ook voorschriften gegeven voor reliëfrijke gronden van kwelderwallen, terpen en kruinige percelen. Voor het behoud, herstel en uitbouw van landschappelijke en cultuurhistorische waarden van deze gronden zijn specifieke gebruiksregels opgenomen in het bestemmingsplan. De activiteiten: diepploegen, egaliseren, afschuiven, ophogen van gronden, het dempen en/of graven van sloten of andere waterlopen of waterpartijen worden beschouwd als zijnde strijdig met de waarden van deze gronden. Wanneer één of meer van deze activiteiten uitgevoerd gaan worden, moet hiervoor een omgevingsvergunning aangevraagd worden.