Vervallen de jachtrechten bij wijzigingen in de wettelijke herverkaveling?

Op 1 april 2002 is de Flora- en Faunawet in werking getreden. In deze wet wordt het jachtrecht op een andere wijze geregeld dan onder de vervallen Jachtwet. In de Flora- en faunawet is geregeld dat de huur van het genot van de jacht (jachtrecht) voor een periode van 6 tot 12 jaar kan worden overeengekomen. In afwijking van de Jachtwet is in de Flora-en faunawet de bepaling opgenomen dat de jachthuur-overeenkomst in stand blijft na eigendomsoverdracht en/of eigendomsovergang. Dus ook na de inschrijving van een akte van toedeling blijft de huur van het jachtrecht in stand.