Overige drainage adviezen

De onderstaande adviezen zijn van belang voor een juiste aanleg van drainage:

 • Niet draineren bij te natte grond in verband met versmering.
 • Niet te snel rijden tijdens het draineren (max. 5-7 km/uur).
 • Niet draineren bij harde wind in verband met instabiliteit van de laser.
 • Bij drainage onder hoogspanningsleiding rekening houden met de afwijking van de laser.
 • Circa 10 cm boven het zomerslootpeil draineren en rekening houden met de nog resterende bodemdaling en peilverlaging (eventueel voor de zekerheid navraag doen bij het Wetterskip).
 • Eindbuis goed markeren om het opzoeken en vrijmaken ervan voor de jaarlijkse inspectie te vergemakkelijken.
 • Geen bouwvoor met begroeiing in de sleuf op de drain leggen, in verband met beworteling.
 • Let op oude dempingen, hier het liefst niet overheen draineren maar in het verlengde ervan.
 • Als vuistregel geldt dat bij een 60 mm diameter buis, max. 3.600 m2 mag worden afgevoerd (dat is bijvoorbeeld 10 mtr. afstand en 360 mtr. lang).
 • Als omhulling zal in verreweg de meeste gevallen een PP450 met KOMO keur voldoen en het meest optimale ‘compromis’ zijn voor wat betreft de doorlaat van water en het keren van niet uitspoelbare middelen.
 • De drainafstand is erg afhankelijk van de doorlaatfactor, de diepte en het gebruik (er zal niet vaak op een grotere afstand dan 10 – 15 mtr. worden gedraineerd).
 • Let op de aanwezigheid van bestaande drainage of mogelijke drinkwaterleidingen voor het vee, welke niet op een kaart zijn aangebracht.

Een goede draineur zal bekend zijn met bovenstaande adviezen en kan op grond daarvan goed maatwerk geven.