Mag een eigenaar/gebruiker een perceel ophogen binnen de begrenzing van het Zoekgebied voor Overloop, zonder het verlies aan waterberging dat daardoor ontstaat te hoeven compenseren?

Nee, dat mag niet, omdat het in strijd is met de intentie van het Inrichtingsplan. Door het ophogen van percelen binnen het overloopgebied gaat waterberging verloren. Daardoor zullen andere gebieden extra en vaker onderlopen.

In de WILG (art. 35.1.)  staat dat er, behoudens ontheffing, geen handelingen verricht mogen worden die de verwezenlijking van het inrichtingsplan ernstig belemmeren. En eigenaren mogen ook geen handelingen verrichten (of juist nalaten) als daardoor de waarde van onroerende zaken verandert (art. 35.2.). (Dat mag alleen, als zij daarvoor schriftelijk een ontheffing hebben gekregen.)

Voor deze situatie verleent de commissie geen ontheffing, omdat het in strijd is met de intentie van het planonderdeel Overloopgebied.

  • De oorspronkelijke maaiveldligging op de peildatum (datum van opname) is en blijft bepalend voor de ruilklasse (dat is de klasse die aan het betreffende perceel wordt toegekend).
  • Ook zal de commissie geen vrijkomende grond uit de waterlopenbestekken beschikbaar stellen voor het ophogen van percelen in het Overloopgebied. Er zal een clausule opgenomen worden bij het ter beschikking stellen van vrijkomende grond die dit verbiedt.

 

Als een perceel toch opgehoogd is / wordt, dan zal de meerwaarde daarvan bij eventuele ruiling van het perceel niet verrekend worden omdat dit gebied / deze oppervlakte niet meer kan onderlopen en daardoor dus niet als overloopgebied beschikbaar is en zijn waarde daarmee verliest.