Mag ik als eigenaar/gebruiker een perceel ophogen, binnen de begrenzing van het Zoekgebied voor Overloop, zonder compensatie voor het verlies aan waterberging?

Nee. Door het ophogen van percelen binnen het inundatiegebied gaat waterberging verloren. Daardoor zullen andere gebieden extra en vaker onderlopen. Daarom is het ophogen van percelen (in het Zoekgebied voor Overloop, zonder compensatie voor het verlies aan waterberging) in strijd met de intentie van het Inrichtingsplan.

In de WILG (art. 35.1.) staat dat er, behoudens ontheffing, geen handelingen verricht mogen worden die de verwezenlijking van het inrichtingsplan ernstig belemmeren. En eigenaren mogen ook, behoudens ontheffing, geen handelingen verrichten (of juist nalaten) als daardoor de waarde van onroerende zaken verandert (art. 35.2.).

De commissie zal voor deze situaties geen ontheffing verlenen, omdat het in strijd is met de intentie van het planonderdeel Overloopgebied.

Als een perceel toch opgehoogd is / wordt, dan zal de meerwaarde daarvan bij eventuele ruiling van het perceel niet verrekend worden. De oorspronkelijke maaiveldsligging op de peildatum is en blijft bepalend voor de ruilklasse.

Ook zal de commissie geen vrijkomende grond uit de waterlopenbestekken beschikbaar stellen voor het ophogen van percelen in het Overloopgebied. Er zal een clausule opgenomen worden bij het ter beschikking stellen van vrijkomende grond die dit verbiedt.