Kunnen in dit gebied nog nieuwe winningen vergund worden?

Ja, dat zou in principe kunnen, behalve als een bedrijf opnieuw gas uit het krijtgesteente van het Harlingenveld zou willen winnen. Dat wordt niet gehonoreerd totdat met zekerheid wordt aangetoond dat de gekozen winningsmethode niet tot verdere bodemdaling zal leiden. Het enige krijtgesteente veld van Friesland ligt bij Harlingen.

Voor gaswinning heeft een gaswinner eerst een winningsvergunning nodig. Zo’n vergunning wordt al dan niet verstrekt door het Ministerie van Economische Zaken. Daarna maakt het bedrijf een winningsplan. Om dat plan uit te voeren is opnieuw toestemming nodig. Uiteindelijk geeft de minister van Economische Zaken wel of geen toestemming voor nieuwe gaswinning.