Wat is er in 2001 gedaan om de bodemdaling door zoutwinning uit de winputten Bas 1 en Bas 2 te compenseren?

Uitgangspunten

In 2001 heeft Wetterskip De Waadkant samen met Frisia Zout B.V. een herstelplan bodemdaling uitgevoerd. Dat herstelplan was er om de effecten van de bodemdaling (als gevolg van zoutwinning uit de putten Bas 1 & 2) te compenseren.

Het belangrijkste uitgangspunt voor dit plan was dat de drooglegging niet meer dan 10 cm mocht veranderen. Om daaraan tegemoet te komen, is vooral peilaanpassing ingezet. Maar als na peilaanpassing de aanwezige drainage nog onder water lag, konden de grondeigenaren of -gebruikers herdrainage aanvragen bij het Wetterskip De Waadkant. Daarnaast is gekeken naar de effecten op de lokale keringen in het gebied.

Peilaanpassing

In de download staat aangegeven in welke mate de peilen zijn aangepast. Om dit mogelijk te maken, zijn veel extra peilvakken ontstaan en zijn veel extra gemalen, stuwen en inlaten gemaakt om de waterhuishouding weer te laten functioneren.

Drainage

Als door peilaanpassing de drooglegging niet volledig hersteld was, konden grondeigenaren of -gebruikers een vergoeding voor herdrainage aanvragen. Dit is onder andere via een nieuwsbrief bekend gemaakt. De drainage werd alleen vergoed als grondeigenaren of -gebruikers konden aantonen dat de drainage voor de herstelmaatregelen boven water lag en na herstelmaatregelen niet meer.

Om dit aan te tonen zijn (1.) de drains van de aanvragers ingemeten, (2.) is beoordeeld in welke mate de bodemdaling gecompenseerd is en (3.) hoe hoog de drains voor bodemdaling hebben gelegen.

Verzilting

Verzilting en met name de toename van de verzilting door peilverlaging is wel benoemd, maar toen is geoordeeld dat de afname van de drooglegging zwaarder weegt dan de toename van de verzilting. Peilverlaging werd dus verantwoord geacht. Door vernieuwde inzichten in de besluitvorming over de maatregelen in het Inrichtingsplan is besloten dat de toename van de verzilting een grote bedreiging is voor de landbouw op lange termijn. Om die reden is het niet wenselijk meer om de peilen te verlagen. In enkele gevallen nog wel, als een onacceptabel groot deel van het gebied niet meer aan de gewenste drooglegging voldoet of inundeert (overstroomt bij hevige regenval) en er geen andere maatregelen voldoen.

Ophogen lokale keringen

De lokale kering langs de noord- en zuidkant van de Seisbierrumer Feart is opgehoogd tot -0,60 m NAP om daarmee de nieuw gestichte bemalingen te beschermen tegen wateroverlast vanuit de Seisbierrumer Feart.

[Download niet gevonden]