Hoe zijn de schadevergoedingen geregeld bij de aanleg van natuurvriendelijke oevers en bij verbredingen van vaarten?

Daar waar schade optreedt vindt vergoeding plaats. Hierbij hebben maken we onderscheid in blijvende en van tijdelijke schade.

  1. Er is sprake van tijdelijke schade bijvoorbeeld als we gebruik moeten maken van een rij- en werkstrook.
  2. Blijvende schade is schade die optreedt als gevolg van de verbreding. Deze schade wordt jaarlijks vergoed tot het moment van definitieve toedeling. De uit te keren hoogte van de schade is afhankelijk van het gewas.

De vergoedingen worden uitgekeerd aan de gebruikers van de percelen. Bert Holtsema (provincie Fryslân) maakt uiteindelijk de totale schade inzichtelijk en zal hier met u een afspraak over maken om het geheel verder toe te lichten.