Drainage advieskaart

In normale omstandigheden kan de aanleghoogte van de nieuwe drainage bepaald worden in samenhang met het slootpeil, de gewenste ontwateringsdiepte, de afstand tussen de drains en de grondsoort. In het gebied Franekeradeel-Harlingen zijn echter bijzondere omstandigheden die invloed hebben op de hoogte van de aanleg van drainage.

In de komende tijd zal er namelijk nog bodemdaling plaatsvinden (restdaling). Daarnaast zijn er mogelijk (toekomstige) aanpassingen van het waterpeil in bepaalde delen van het gebied. Ook zijn er enkele percelen waar de gewenste drooglegging onder druk komt te staan. In deze gebieden is het raadzaam om de drainafstand aan te passen, zodat de ontwateringsdiepte zo gunstig mogelijk kan blijven.

Om de grondgebruikers hierover zo goed mogelijk te informeren, is er een advieskaart gemaakt die inzage geeft in:

  • De restdaling tot 2050.
  • De peilen per polder (winterpeil in 2050).
  • Percelen die speciale aandacht vragen voor de drainafstand, in verband met drooglegging.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de drainage advieskaart en de bijbehorende toelichting.