Enquête informatievoorziening gebiedsontwikkeling

Vandaag ontvangen inwoners in het buitengebied van Franekeradeel-Harlingen een brief en een enquête. Deze enquête gaat over de manier waarop de Bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen inwoners en agrarisch ondernemers informeert over de gebiedsontwikkeling. Met de vragenlijst hoopt de Bestuurscommissie antwoord te krijgen op vragen als:

 • Hoe inwoners en agrarisch ondernemers het liefst geïnformeerd willen worden over de gebiedsontwikkeling;
 • Welke onderwerpen zij belangrijk vinden;
 • Welke (sociale) media zij gebruiken;
 • En via welke media zij het liefst informatie willen ontvangen.

De Bestuurscommissie vindt het belangrijk dat mensen weten wat er in het gebied gaande is en welke gevolgen dat heeft. De enquête staat vanaf vandaag t/m 31 maart 2017 online:

Ga naar de Enquête

Achtergrond

In het gebied rond Franekeradeel en Harlingen, en in een deel van Het Bildt, daalt de bodem. Dat komt door voormalige gaswinning van Vermilion Energy Netherlands BV en door de huidige zoutwinning van Frisia Zout BV. Zowel bodemdaling als klimaatverandering leidt er toe dat de aan en -afvoer van oppervlaktewater in het gebied minder functioneert. Het is belangrijk dat hiervoor maatregelen getroffen worden. Daarnaast wil de Bestuurscommissie dat er verbeteringen voor landbouw, recreatie, natuur, landschap en leefbaarheid komen.

Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan:

 • Het verbreden van vaarten en sloten, voor het opvangen van water (berging);
 • Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers,
  waardoor we in het gebied meer water kunnen opvangen en tegelijk ruimte geven aan de natuur;
 • Het aanleggen van drainage bij boerenondernemers, zodat de ontwatering in percelen verbetert;
 • Het aanleggen van laanbeplanting en fietspaden, waardoor het gebied aantrekkelijker wordt;
 • Het ophogen en/of vernieuwen van bruggen in het gebied, zodat de (plezier)vaart geen hinder ondervindt van de bodemdaling;
 • Het verbeteren van dorpskernen, in samenwerking met inwoners, zodat het gebied leefbaar blijft.

Hepke Bijma, voorzitter van de Bestuurscommissie: “We vinden het belangrijk dat u weet wat er in het gebied gaande is en welke gevolgen dat voor u heeft. Graag horen wij van u hoe u hierover geïnformeerd wilt worden. De resultaten van de enquête koppelen we in het buitengebied terug per brief. Ook staan ze te zijner tijd op de website gofraha.frl.”