Derde en vierde planwijziging (pdf brief)

Filename Vierde-Planwijziging-brief.pdf
Filesize 91 KB
Version 1
Date added 2 mei, 2016
Downloaded 482 times
Tags bodemdaling, Franekeradeel-Harlingen, gebiedsontwikkeling, planwijziging

In deze brief informeert bestuursvoorzitter Hepke Bijma over de komst van de derde en vierde planwijziging voor het In- richtingsplan Franekeradeel-Harlingen.

Wat is de voorgeschiedenis?

Er zijn drie zaken die een rol spelen. Ten eerste was bij de vaststelling van het Inrichtings- plan in juli 2013 bij de bestuurscommissie bekend dat er in de omgeving van Herbaijum en Franeker een nadaling door vroegere gaswinning zou gaan plaatsvinden. Meer dan in het Inrichtingsplan was voorzien. In 2013 is met Vermilion Energy Netherlands BV en het Wet- terskip Fryslân afgesproken dat zij de maatregelen voor de nadaling zou uitwerken en uitvoe- ren. Apart van het Inrichtingsplan. Vermilion heeft in november 2014 de resultaten van het onderzoek over de nadaling bekend gemaakt. Toen werd duidelijk dat die daling tot 2050 plaatsvindt.

Ten tweede was in juli 2013 bekend dat er in de gemeente Het Bildt nog een overloopgebied van ongeveer 20 hectare nodig is om de waterbeheersing goed mogelijk te maken. Omdat dit buiten het plangebied valt, is toen afgesproken om daar later uitwerking aan te geven. Bij de uitwerking van de maatregelen voor de tweede planwijziging (februari 2016) werd duide- lijk dat sommige maatregelen, waaronder drainage, ook op het grondgebied van de gemeen- te Het Bildt moeten worden uitgevoerd.

Ten derde is in 2015 besloten dat het project voor Waddenglas bij Sexbierum in beperkte omvang uitgevoerd zal worden. Daarbij is onderkend dat de bodemdaling in dit gebied op andere wijze (dan voorzien was in het project voor Waddenglas) door maatregelen gecom- penseerd moet worden.

Waar zijn de planwijzigingen voor nodig?

Eind 2015 werd duidelijk dat de nadaling doorwerkt in de huidige maatregelen van het Inrich- tingsplan. Dat was niet voorzien. Het gaat dan onder meer om maatregelen zoals peilverla- ging, drainage en overloopgebieden. Maar ook in de ruilklassenkaart voor de wettelijke her- verkaveling. Dit betekent dat de voorbereidende onderzoeken en voorgestelde extra maatre- gelen van Vermilion en Wetterskip ingepast worden in de planwijziging. Die maatregelen worden dan later door de bestuurscommissie uitgevoerd. Om de uitvoering van maatregelen in Het Bildt mogelijk te maken, moet de plangrens aangepast worden. Dat kan alleen via een planwijziging. De laatste reden voor het maken van de planwijzigingen is de genoemde ont- wikkeling in het project Waddenglas. Na vaststelling van de planwijzigingen kunnen alle (ex- tra) maatregelen goed uitgevoerd worden.

De volledige brief vindt u hier als download.