Kaart bodemdaling gas en zout (pdf)

Filenamebijl-3-01233641-FranekerHarlingen10062015-def2.pdf
Filesize1 MB
Version1
Date added29 september, 2015
Downloaded221 times
CategoryOntwerp Tweede Planwijziging

Deze kaart hoort bij het ontwerp Tweede Planwijziging.

Het ontwerp Tweede Planwijziging voor het Inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen ligt tot 19 oktober 2015 ter inzage. Inwoners van Franekeradeel en Harlingen, en grondeigenaren, hebben de mogelijkheid om de planwijziging in te zien en een zienswijze in te dienen.

De planwijziging was nodig, omdat er een verschil is geconstateerd tussen de prognosekaart voor de bodemdaling bij het Inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen en de prognose kaart bij vergunning van Frisia Zout BV. Volgens de kaart bij de vergunning mag er enige centimeters meer bodemdaling optreden dan volgens de kaart bij het Inrichtingsplan. Er is onderzocht hoe dat doorwerkt op de planmaatregelen en welke aanpassing er nodig is.

Aanvullende maatregelen

De bestuurscommissie heeft op grond van die resultaten een tweede planwijziging gemaakt. In dit aangepaste ontwerp zijn een aantal maatregelen gewijzigd. Dit is nodig om het Inrichtingplan goed uit te kunnen voeren. In het aangepaste ontwerp wordt rekening gehouden met extra drainage, meer ruimte voor overloop (tijdelijke waterberging) en een beperkte waterpeilverlaging bij Dongjum. De gevolgen van de dalingen worden met deze aanvullende maatregelen voldoende gecompenseerd.