Derde planwijziging ligt ter inzage

Het ontwerp van de derde planwijziging van het inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen ligt ter inzage. Tot en met 11 september 2017 kunnen belanghebbenden de planwijziging inzien. Bent u het niet met de planwijziging eens? Dan kunt u een zienswijze indienen.

Wat houdt deze planwijziging in?

Eind 2014 maakte Vermilion Energy Netherlands BV bekend dat de bodemdaling tot 2050 duurt. De winning is in 2008 gestaakt, maar de daling zet zich nog voort. De maatregelen in deze planwijziging compenseren de gevolgen van deze daling. Het gaat bijvoorbeeld om het verhogen van kades, het aanleggen van herdrainage en het realiseren van tijdelijke waterberging (zogenaamde overloopgebieden). Daarnaast zijn er nog maatregelen voor het afwaarderen van natte landbouwpercelen en het aanleggen van duikers. Tot slot zijn er ter compensatie van bodemdaling door gas- en zoutwinning voor het Waddenglasgebied bij Sexbierum.

Ter inzage legging

Het ontwerp van de derde planwijziging van het Inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen ligt ter inzage op de volgende locaties: gemeentehuis van Franekeradeel en Harlingen, bij Wetterskip Fryslân en op het provinciehuis in Leeuwarden.

Zienswijze

Wilt u een reactie sturen op de planwijziging? Dat kan via een zienswijze. Stuurt u die schriftelijk naar:

Gedeputeerde Staten van Fryslân
Postbus 20, 120
8900 HM Leeuwarden

Vermeld daarbij:  ‘zienswijze ontwerp derde planwijziging Inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen’.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Op dinsdag 18 juli en op woensdag 6 september organiseert de Bestuurscommissie voorlichtingsbijeenkomsten. Tijdens die bijeenkomsten bent u welkom om uw vragen te stellen over de derde planwijziging. Het is ook mogelijk ter plekke een zienswijze in te dienen.

Via onderstaande links download u de bestanden. Heeft u daar vragen over, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier (directe link).

[Download niet gevonden] [Download niet gevonden] [Download niet gevonden] [Download niet gevonden] [Download niet gevonden] [Download niet gevonden]