Bodemdaling verloopt volgens voorspelling

De bodemdaling door de zoutwinning van Frisia Zout BV en de voormalige gaswinning van Vermilion Energy Netherlands BV loopt in de pas met de voorspellingen. Dat constateerde de bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen op 19 april 2018 tijdens de bestuursvergadering. De delfstofwinners lieten dit zien in rapportages, die door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zijn goedge- keurd. Het is dan ook niet nodig om de planmaatregelen in het inrichtingsplan te wijzigen. 

Vermilion Energy Netherlands BV

De vroegere gaswinning van Vermilion Energy Netherlands BV veroor- zaakt bodemdaling. Er is berekend dat de gasdaling in 2050 op het diepste punt op 35 cm uitkomt. Dat is iets minder dan de verwachte 40 cm. Het gaat om het gebied bij Franeker en Herbaijum. Uit onder- zoek in 2014 bleek dat dit gebied na stopzetting van de winning in 2008, nog tot 2050 met een nadaling te maken krijgt. 

Bij Ried wint Vermilion Energy Netherlands BV jaarlijks een beperkte hoeveelheid gas uit een klein gasveld. Bij inwoners uit het gebied roept dit de vraag op of daar ook sprake is van daling. De gaswin- ning zorgt hier voor een daling van ongeveer 4 mm in zo’n 30 jaar. Dit is bijna niet meetbaar en zeker niet zichtbaar of merkbaar in het veld. Aanpassing van de maatregelen in het gebied is daarom niet nodig. 

Frisia 

Frisia liet zien dat de daling bij boorput Bas 4 (bij Tzummarum) nu ongeveer 27 cm bedraagt. Zij beperkt de winning daar nu, zodat die in 2021 onder de toegestane 30 cm blijft. De winning bij Bas 3 (bij het windmolenpark bij Oosterbierum) heeft tot nu toe 16 cm daling veroorzaakt. Dat komt doordat er eerder technische problemen waren en de winning tijdelijk beperkt was. Frisia stopt in 2021 met zout winning onder land. Tot die tijd gaat het bedrijf nog vooral zout uit deze boorput winnen. De daling mag daar niet meer dan 30 cm worden. Het ziet ernaar uit dat deze daling niet bereikt zal worden. Vanaf 2021 wint Frisia zout onder de Waddenzee.