Bezoek aan bodemdalingsgebied Franekeradeel-Harlingen

Op woensdag 11 april 2018 bracht de Bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen een bezoek aan het bodemdalingsgebied. Het doel was om de uitgevoerde maatregelen van de afgelopen jaren te bekijken. Deze (herstel)maatregelen zorgen voor een verbetering van landbouw, waterbeheersing, natuur, leefbaarheid en recreatie. Dit ter compensatie van de gevolgen van de bodemdaling in dit gebied, maar ook de gevolgen van klimaatverandering.

“We hawwe gjin meters makke,
we hawwe kilometers makke.”

Gedeputeerde Johannes Kramer sprak tijdens het bezoek zijn trots uit over dit gebiedsproces:

“Sa’n breed gebietsproses is allinne mooglik, trochdat alle partyen meidogge. Mei in stjoergroep wêr’t ek agrariërs en doarpsbelangen yn fertsjintwurdige binne, om alles goed yn te klaaien op in manier dy’t by de streek past.”

Stuw Wijnaldum en vispassage Tzummarum

Gedeputeerde Kramer en Hepke Bijma, voorzitter van de Bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen bij de nieuwe stuw en vispassage van Wijnaldum

Ten westen van Wijnaldum is het oude gemaal verwijderd. Daar ligt nu een nieuwe stuw met een vispassage. De passage zorgt voor een betere verbinding voor vissen om van de polders naar de boezemvaarten te zwemmen. Dit draagt bij aan het vergroten van vispopulaties en soortenrijkdom. Aan de rand van Tzummarum is daarom ook een grote vispassage gerealiseerd.

Dorpsvernieuwingen

Eelco van Lent, voorzitter dorpsbelang Sexbierum, vertelt hoe blij bewoners zijn met alle vernieuwingen in de dorpskern.

In de dorpen Sexbierum en Tzummarum is de dorpsvernieuwing zo goed als klaar. Gemeente Waadhoeke knapte in samenwerking met bewoners de dorpen op onder de noemer ‘Maatschappelijke Plus’. In voorgaande jaren werden de dorpen Wijnaldum en Oosterbierum al opgeknapt. Eelco van Lent, voorzitter dorpsbelang Sexbierum: “De reacties in het dorp zijn allemaal enthousiast. Het dorp ziet er ook echt veel mooier uit, met meer eenheid.”

 

Wat is er verder al gedaan?

In de periode 2014-2018 zijn er al veel maatregelen uitgevoerd:

  •  Verbreding van vaarten en sloten (17 kilometer)
  • Aanleg natuurvriendelijke oevers (32 kilometer )
  • Aanplanten iepen en populieren (laanbeplanting)
  • Aanleg nieuw fietspad langs de Tsjummearumerfeart
  • Bouw van nieuwe provinciale brug ‘Hegesyl’ tussen Dongjum en Tzummarum.

De aanleg van ongeveer 2.000 hectare drainage gaat door tot 2021 en de wettelijke herverkaveling laat begin 2019 een beeld van de ruiling van percelen zien. Het project loopt tot 2022. 

Download onderstaande flyer met daarop de hoogtepunten van 2014 tot 2018.

Download “Hoogtepunten gebiedsontwikkeling” Hoogtepunten-Franekeradeel-Harlingen.pdf – 215 keer gedownload – 2 MB