Als agrariër wil je goed bewerkbaar land

Fryslân heeft al meerdere jaren te maken met bodemdaling door gas- en zoutwinning. Door peilen in de sloten te verlagen, is die daling altijd gecompenseerd. Dat voorkwam dat het land te nat werd. Dat lijkt ook hier in het gebied een goede oplossing. Maar door peilverlaging ontstaat een ander probleem: de verzilting neemt toe, het grond- en slootwater wordt zouter en kan de landbouwproductie negatief beïnvloeden. Binnen het gebiedsontwikkelingsplan zijn daarom ook andere maatregelen bedacht die ervoor zorgen dat het land niet te nat wordt.

Wat betekent: ‘de verzilting neemt toe’?

Het water in de vaarten en sloten wordt zouter, maar ook het grondwater onder het maaiveld. Dat komt omdat de zee steeds hoger komt te liggen ten opzichte van het waterpeil in de polder. Het verlagen van peilen zou het nog erger maken.

Jan van Weperen van Wetterskip Fryslân: “Wij gaan de peilen daarom nu alleen in sommige delen van het gebied verlagen, en ook alleen als het niet anders kan. Het doordringen van zout water in sloten en vlak onder het maaiveld kan nu of later voor veel schade zorgen aan gewassen. Omdat het een belangrijk landbouwgebied is, willen wij dat voorkomen. Of in ieder geval beperken. Dat kan door volop in te zetten op drainage.”

Waarom drainage?

“De belangrijkste maatregel voor agrariërs is de aanleg van drainage”, vertelt Wim Wassenaar, zelf agrariër en lid van de Bestuurscommissie. “Wij hebben voor de agrarische ondernemers geld beschikbaar gesteld voor de aanleg van extra drainage. Dat gaat om ongeveer 2.000 hectare in het gebied. Op dit moment zijn vrijwel alle landbouwpercelen al gedraineerd, maar door aanleg van extra drainage kunnen percelen in de toekomst droog genoeg blijven, en kan de landbouw ook dan vooruit.”

Aanvraag drainage

De mogelijkheden voor drainage (directe link)  zijn in november 2015 tijdens voorlichtingen uitgelegd. Er zijn bijdragen voor gewone drainage, maar ook voor drainage die de invloed van verzilting beperkt (directe link). Agrariërs kunnen tot en met 2020 aanvragen indienen. Heeft u daarover vragen, neem dan contact op met het secretariaat, via het contactformulier. 

Wassenaar: “In het najaar van 2017 maakten wij bekend dat drainage voor sommige landbouwpercelen niet voldoende is. Dat gaat om 41 percelen. Wij willen de eigenaren van deze percelen een afwaardering betalen als compensatie. Daarover krijgen zij persoonlijk bericht. Met dit geld kunnen zij naar eigen inzicht andere grond huren of kopen en daarmee vervangende inkomsten genereren.”