5,1 miljoen verdeeld voor centrumplannen Oosterbierum, Sexbierum en Tzummarum

Schets plannen Oosterbierum

Het college van B & W heeft 5,1 miljoen voor centrumplannen van de dorpen Oosterbierum, Sexbierum en Tzummarum verdeeld. Het geld is beschikbaar vanuit  het inrichtingsplan gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen. Alle drie de dorpen liggen in het plangebied van het gebiedsplan.

Eindelijk los
“We kunnen nu eindelijk los met de herinrichting van de drie dorpen. Vanuit de dorpen bestond al langere tijd de wens om de dorpskern aan te pakken. De dorpen hadden dit aangegeven in hun dorpsvisies. Nu is dan ook het geld beschikbaar om de plannen uit te voeren. Het gebiedsplan Franekeradeel-Harlingen moest eerst rond zijn voordat we dit besluit konden nemen. Samen met de dorpen gaan we nu verder invulling geven aan de plannen. Eerst Oosterbierum, dan Tzummarum en als laatste Sexbierum. In 2017 willen we klaar zijn.”, aldus wethouder Thiadrik Twerda.

Verdelingscriteria
Voor de verdeling van het geld zijn twee verdelingscriteria gebruikt: de omvang van het plangebied en het inwonertal per dorp. Beide wogen voor de helft mee bij de verdeling van de gelden. Oosterbierum krijgt € 1,4 miljoen, Tzummarum € 2 miljoen en Sexbierum € 1,7 miljoen. De verdeling is besproken met de dorpsbelangen en zij kunnen zich hier in vinden. De plannen van de dorpen zijn alle drie gericht op het verbeteren van de (be)leefbaarheid van de doorgaande wegen in de dorpskernen.

Inrichtingsplan gebiedsontwikkeling Harlingen-Franekeradeel
In november vorig jaar zijn de contracten ondertekend voor de uitvoering van het Inrichtingsplan gebiedsontwikkeling Harlingen-Franekeradeel. Het plan is ontwikkeld omdat bodemdaling en klimaatveranderingen voor problemen zorgen bij de waterafvoer en de landbouw in Franekeradeel-Harlingen. Het inrichtingsplan bestaat uit verschillende herstelmaatregelen om de waterhuishouding en de landbouwstructuur te verbeteren. Daarnaast wordt geïnvesteerd in recreatie, cultuurhistorie en verbetering van de leefbaarheid in de dorpen. In totaal wordt ongeveer 48 miljoen euro geïnvesteerd in het gebied Franekeradeel-Harlingen. Daarvan is 5,7 miljoen bestemd voor projecten die de leefbaarheid in de dorpen Wijnaldum, Oosterbierum, Tzummarum en Sexbierum verbeteren. Het geld voor deze zogenaamde “maatschappelijk plus” is beschikbaar gesteld door de gemeenten Franekeradeel en Harlingen, de provincie Fryslan en Frisia Zout B.V. De gemeente voert samen met de dorpen zelf de projecten uit die de leefbaarheid moet verbeteren.

Samenwerking
De provincie Fryslân is opdrachtgever van het gebiedsplan Franekeradeel-Harlingen. Het inrichtingsplan kwam tot stand in samenwerking met  Vermilion Oil & Gas Nederland, de gemeenten Franekeradeel en Harlingen, Wetterskip Fryslân, Frisia Zout B.V., LTO Noord afdeling Franekeradeel-Harlingen, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, de Friese Milieufederatie en de Federatie van dorpsbelangen Franekeradeel. De Dienst Landelijk Gebied was verantwoordelijk voor de projectleiding.

Schets plannen Sexbierum

Schets plannen Sexbierum

Schets plannen Tzummarum

Schets plannen Tzummarum